فهرست کتاب


گزیده حق الیقین

علامه محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه

اول:

گناهی چند که در قرآن مجید و عید آتش جهنم بر آن شده باشد، یا تهدید عظیم بر آن شده باشد که متضمن عقاب باشد، یا ترک فرایضی که وجوبش از قرآن مجید ظاهر شده باشد؛ مثل نماز و روزه و حج و زکات.

دویم:

آن که در قرآن مجید یا سنت متواتره و عید نار یا تهدید عظیم که مسلتزم عقاب باشد بر آن شده باشد. و بعضی لعن بر فاعلش را نیز داخل کرده اند. و بعضی اعم از سنت متواتره گفته اند؛ اگر در احادیث صحیحه نیز وعید و تهدید شده باشد داخل است. و قول اول اظهر است و قول اخیر احوط است.
و در حدیث صحیح عمر بن عبید اینها به خصوص وارد شده است: شرک و ناامیدی از رحمت خدا و ایمن بودن از عذاب خدا و عقوق پدر و مادر و کشتن نفسی که خدا حرام کرده است و فحش گفتن و خوردن مال یتیم به غیر حق و گریختن از جنگ و خوردن سود و جادو کردن و قسم دروغ و دزدی از مال غنیمت و ندادن زکات واجب و گواهی ناحق و پنهان کردن گواهی حق و شراب خوردن و ترک نماز واجب عمداً، یا چیزهای دیگر که خدا در قرآن واجب کرده است، و عهد امام و خدا را شکستن یا عهد مردم نیز داخل است و قطع رحم کردن. و از مجموع اخبار آن چه وعید نار یا تهدید عظیم یا لعن در آن وارد شده است، قریب به هشتاد می شود.

فصل دهم:

در بیان وجوب توبه است و شرایط آن و گناهانی که از آن ها توبه باید کرد. وجوب قبول توبه در آن چند مطلب است: