فهرست کتاب


بیدارترین سردار

حسین استاد ولی‏

15- نسل آینده:

ای فرزندان من و برادرم، شما امروز کودکان این قومید و چیزی نمانده که بزرگان قوم آینده شوید، پس دانش بیاموزید، و هر که نمی تواند آن را حفظ یا روایت کند آن را بنویسد و در خانه اش نگه دارد.(92)

16- چند اندرز:

هر که طالب عبادت است خود را برای آن پاکیزه می سازد. هرگاه مستحبات مانع انجام واجبات شوند آن را رها کنید. هر که از دوری راه یاد کند توشه آماده می سازد. میان شما و قبول اندرز حجاب منش و خود بزرگ بینی فاصله است.(93)

17- آخرین اندرزها:

جنادة بن ابی امیه به عیادت امام رفت و پس از گفتگویی چند، از امام پند و اندرز خواست، امام پندایی به او داد، از جمله فرمود:
استعد لسفرک، و حصل زادک قبل حلول أجلک...
آماده سفر آخرت باش، و پیش از فرا رسیدن مرگ توشه بردار. غم روز نیامده را بر روزی که در آن هستی تحمیل مکن، و بدان که هیچ گاه مالی را بیش از مصرف خود گرد نمی آوری جز آنکه برای دیگران می اندوزی. بدان که در حلال دنیا حساب است و در حرام آن عقاب و در شبهات آن عتاب... چنان برای دنیا بکوش که گویی همیشه زنده خواهی ماند، و چندان برای آخرت بکوش که گویی فردا خواهی مرد...
اگر نیاز پیدا کردی که با دیگران معاشرت کنی با کسی معاشرت کن که تو را آبرو دهد، به هنگام خدمت حق تو را پاس دارد، اگر از او حاجت خواستی یاریت دهد، و سخن (راست و درست) تو را تصدیق کند...(94)