فهرست کتاب


بیدارترین سردار

حسین استاد ولی‏

13- صبر -

همه نیکی ها در لحظه ای صبر است، آسایش همیشگی و و سعادت فراوان را به دنبال دارد.(91)

15- نسل آینده:

ای فرزندان من و برادرم، شما امروز کودکان این قومید و چیزی نمانده که بزرگان قوم آینده شوید، پس دانش بیاموزید، و هر که نمی تواند آن را حفظ یا روایت کند آن را بنویسد و در خانه اش نگه دارد.(92)

16- چند اندرز:

هر که طالب عبادت است خود را برای آن پاکیزه می سازد. هرگاه مستحبات مانع انجام واجبات شوند آن را رها کنید. هر که از دوری راه یاد کند توشه آماده می سازد. میان شما و قبول اندرز حجاب منش و خود بزرگ بینی فاصله است.(93)