فهرست کتاب


بیدارترین سردار

حسین استاد ولی‏

12-نماز:

ای آدمیزاد، کیست مانند تو؟ که خداوند موانع میان تو و خودش را برداشته، هر گاه خواهی به حضورش باریابی بی درنگ وضو می گیری و در برابر او می ایستی، میان تو و خودش حاجب و دربان ننهاده است، با او درد دل می کنی، اندوه و نیازت را به او می گویی، حوائج خود را از او می طلبی و از او در کارهایت یاری می جویی.(90)

13- صبر -

همه نیکی ها در لحظه ای صبر است، آسایش همیشگی و و سعادت فراوان را به دنبال دارد.(91)

15- نسل آینده:

ای فرزندان من و برادرم، شما امروز کودکان این قومید و چیزی نمانده که بزرگان قوم آینده شوید، پس دانش بیاموزید، و هر که نمی تواند آن را حفظ یا روایت کند آن را بنویسد و در خانه اش نگه دارد.(92)