فهرست کتاب


بیدارترین سردار

حسین استاد ولی‏

10- اسباب هلاکت:

هلاکت مردم در سه چیز است: تکبر، حرص دشمن جان است و موجب لعنت ابلیس شد. حرص دشمن جان است و موجب بیرون شدن آدم از بهشت گردید. حسد راهبر به سوی بدیهاست و سبب شد که قابیل هابیل را کشت.

11- توشه آخرت:

ای آدمیزاده، از روزی که از شکم مادر بیرون شدی در سرازیری عمر افتاده ای، پس از آنچه در دست داری برای آینده ات بهره گیر، زیرا مؤمن توشه می اندوزد و کافر پیوسته مصرف می کند؛ توشه اندوزید که بهترین توشه تقواست.(89)

12-نماز:

ای آدمیزاد، کیست مانند تو؟ که خداوند موانع میان تو و خودش را برداشته، هر گاه خواهی به حضورش باریابی بی درنگ وضو می گیری و در برابر او می ایستی، میان تو و خودش حاجب و دربان ننهاده است، با او درد دل می کنی، اندوه و نیازت را به او می گویی، حوائج خود را از او می طلبی و از او در کارهایت یاری می جویی.(90)