فهرست کتاب


بیدارترین سردار

حسین استاد ولی‏

9- تشویق به دانش:

دانش خود را به دیگران بیاموز و دانش دیگران را فراگیر؛ در این صورت هم دانش خود را استوار داشته ای و هم آنچه را نمی دانستی آموخته ای.

10- اسباب هلاکت:

هلاکت مردم در سه چیز است: تکبر، حرص دشمن جان است و موجب لعنت ابلیس شد. حرص دشمن جان است و موجب بیرون شدن آدم از بهشت گردید. حسد راهبر به سوی بدیهاست و سبب شد که قابیل هابیل را کشت.

11- توشه آخرت:

ای آدمیزاده، از روزی که از شکم مادر بیرون شدی در سرازیری عمر افتاده ای، پس از آنچه در دست داری برای آینده ات بهره گیر، زیرا مؤمن توشه می اندوزد و کافر پیوسته مصرف می کند؛ توشه اندوزید که بهترین توشه تقواست.(89)