فهرست کتاب


بیدارترین سردار

حسین استاد ولی‏

8- چاپلوسی، دروغ، غیبت:

مردی از او پند خواست، فرمود: هرگز مرا ستایش مکن، زیرا که من به حال خود داناترم. هرگز به من دروغ مگو، زیرا ری کسی که به او دروغ گفته اند اعتبار ندارد. هرگز نزد من از کسی غیبت مکن.(88)

9- تشویق به دانش:

دانش خود را به دیگران بیاموز و دانش دیگران را فراگیر؛ در این صورت هم دانش خود را استوار داشته ای و هم آنچه را نمی دانستی آموخته ای.

10- اسباب هلاکت:

هلاکت مردم در سه چیز است: تکبر، حرص دشمن جان است و موجب لعنت ابلیس شد. حرص دشمن جان است و موجب بیرون شدن آدم از بهشت گردید. حسد راهبر به سوی بدیهاست و سبب شد که قابیل هابیل را کشت.