فهرست کتاب


بیدارترین سردار

حسین استاد ولی‏

7- بهترین دل و دیده:

بیناترین دیدگان آن است که در خوبی نفوذ کند و خوبیها را ببیند، شنواترین گوشها آن است که پند را بشنود و از آن سود برد، سالم ترین دلها آن است که از شک و شبهه پاک باشد.

8- چاپلوسی، دروغ، غیبت:

مردی از او پند خواست، فرمود: هرگز مرا ستایش مکن، زیرا که من به حال خود داناترم. هرگز به من دروغ مگو، زیرا ری کسی که به او دروغ گفته اند اعتبار ندارد. هرگز نزد من از کسی غیبت مکن.(88)

9- تشویق به دانش:

دانش خود را به دیگران بیاموز و دانش دیگران را فراگیر؛ در این صورت هم دانش خود را استوار داشته ای و هم آنچه را نمی دانستی آموخته ای.