فهرست کتاب


بیدارترین سردار

حسین استاد ولی‏

6- جوانمردی:

پرسیدند: جوانمردی چیست؟ فرمود: آن است که آدمی بر دین خود بخل ورزد و آن را آسان از دست ندهد، به مالش رسیدگی کند، و حقوق دیگران را بپردازد.

7- بهترین دل و دیده:

بیناترین دیدگان آن است که در خوبی نفوذ کند و خوبیها را ببیند، شنواترین گوشها آن است که پند را بشنود و از آن سود برد، سالم ترین دلها آن است که از شک و شبهه پاک باشد.

8- چاپلوسی، دروغ، غیبت:

مردی از او پند خواست، فرمود: هرگز مرا ستایش مکن، زیرا که من به حال خود داناترم. هرگز به من دروغ مگو، زیرا ری کسی که به او دروغ گفته اند اعتبار ندارد. هرگز نزد من از کسی غیبت مکن.(88)