فهرست کتاب


بیدارترین سردار

حسین استاد ولی‏

5- ارتباط با مسجد:

هر کس پیوسته با مسجد در ارتباط باشد به یکی از این هشت چیز دست خواهد یافت: آیتی محکم، برادری سودمند، دانشی تازه، رحمتی قابل انتظار، سخنی که او را به راه هدایت برد، یا از ضلالت باز دارد، ترک گناه از شرم، یا از ترس.

6- جوانمردی:

پرسیدند: جوانمردی چیست؟ فرمود: آن است که آدمی بر دین خود بخل ورزد و آن را آسان از دست ندهد، به مالش رسیدگی کند، و حقوق دیگران را بپردازد.

7- بهترین دل و دیده:

بیناترین دیدگان آن است که در خوبی نفوذ کند و خوبیها را ببیند، شنواترین گوشها آن است که پند را بشنود و از آن سود برد، سالم ترین دلها آن است که از شک و شبهه پاک باشد.