فهرست کتاب


بیدارترین سردار

حسین استاد ولی‏

3- پستی روح:

لئامت و پستی آن است که قدر نعمت ندانی و سپاس آن نگزاری.

4- رضا:

هر که به حسن اختیار خدا اطمینان داشته باشد هرگز آرزو نکند بر غیر حالی باشد که خدا برای او خواسته است.

5- ارتباط با مسجد:

هر کس پیوسته با مسجد در ارتباط باشد به یکی از این هشت چیز دست خواهد یافت: آیتی محکم، برادری سودمند، دانشی تازه، رحمتی قابل انتظار، سخنی که او را به راه هدایت برد، یا از ضلالت باز دارد، ترک گناه از شرم، یا از ترس.