فهرست کتاب


بیدارترین سردار

حسین استاد ولی‏

2- مشورت:

هیچ قومی مشورت نکرد جز آنکه به راه صواب راه یافت.

3- پستی روح:

لئامت و پستی آن است که قدر نعمت ندانی و سپاس آن نگزاری.

4- رضا:

هر که به حسن اختیار خدا اطمینان داشته باشد هرگز آرزو نکند بر غیر حالی باشد که خدا برای او خواسته است.