فهرست کتاب


بیدارترین سردار

حسین استاد ولی‏

1- معیار دوستی:

فرزندم، با کسی دوستی مکن تا آنکه به خوبی رفت و آمد و ارتباطات او را بشناسی. و چون او را تجربه کردی و به دوستی او راضی شدی برادر و از لغزشهای او را نادیده گیر و در مشکلات یاریش رسان.

2- مشورت:

هیچ قومی مشورت نکرد جز آنکه به راه صواب راه یافت.

3- پستی روح:

لئامت و پستی آن است که قدر نعمت ندانی و سپاس آن نگزاری.