فهرست کتاب


بیدارترین سردار

حسین استاد ولی‏

رهنموده و سخنان حکمت آمیز

با آنکه عصر آن حضرت مقارن قدرت کامل بنی امیه است و خفقان و آشوب در آن عصر به حدی بود که مردم کمتر می توانستند با اهل بیت پیامبر تماس حاصل کنند و از آنان بهره های علمی ببرند، و نیز طبعاً دشمنان کوشیده اند که اثری از آن امام باقی نماند، از این رو می بینیم از امام حسن و امام حسین و امام سجاد علیه السلام روایاتی بسیار اندک نقل شده با آنکه دوران امامت امام حسن و امام حسین هر کدام ده سال و امامت امام سجاد سی و پنج سال بوده است، در حالی که میدان جعل و تحریف و دروغ برای افرادی مانند ابو هریره آن بازرگان حدیث، باز بود و احادیث ساختگی او کتابها را پر کرده است، ولی علی رغم همه محدودیتها، سخنان کوتاه و بلندی گاه به صورت خطبه و گاه پند و اندرز از حضرت امام مجتبی علیه السلام به جای مانده است و در میان اندک سخنان، درسهای معارف، اخلاق، فقه، سیاست، اجتماع، تربیت و... موج می زند و هر کدام رهنمایی دلسوز و آگاه، و چراغی روشن فراراه انسان است.
ما در این بخش چند سخن از امام مجتبی علیه السلام می آوریم و این دفتر را به پایان می بریم.

1- معیار دوستی:

فرزندم، با کسی دوستی مکن تا آنکه به خوبی رفت و آمد و ارتباطات او را بشناسی. و چون او را تجربه کردی و به دوستی او راضی شدی برادر و از لغزشهای او را نادیده گیر و در مشکلات یاریش رسان.

2- مشورت:

هیچ قومی مشورت نکرد جز آنکه به راه صواب راه یافت.