فهرست کتاب


بیدارترین سردار

حسین استاد ولی‏

5- صلح از دیدگاه سیاسی - تجربی

گفتیم علاوه بر آنکه شیعه در هر شرایطی تسلیم حکم امام معصوم است گر چه فلسفه آن را نداند، ولی صرف نظر از علم امامت، صلح امام حسن علیه السلام از دیدگاه سیاسی - تجربی نیز کاملاً عاقلانه و آگاهانه و از روی دوراندیشی صحیح بوده است و هر سیاستمدار منصف آگاه از آن شرایط، آن را تأیید می کند.
با مطالعه تاریخ چند ماهه آغاز حکومت امام مجتبی علیه السلام روشن می شود که صلح بر امام تحمیل شد نه آنکه خود به استقبال آن شتافت. یعنی شرایط داخلی و خارجی کشور پهناور اسلامی آن را ایجاب می کرد.

بررسی عوامل خارجی صلح

امپراطوری روم شرقی ضربه های جانکاهی از اسلام خورده بود و همیشه در کمین فرصت مناسبی بود تا ضربه مؤثری بر پیکر اسلام مقتدر آن روز وارد کند. هنگامی که خبر صف بندی سپاه شام به رومیان رسید، به فکر افتادند که فرصت مناسبی به دست آمده که می توانند بر سرزمین اسلام یورش برند؛ و در تدارک حمله بودند که ماجرای صلح رشته آنان را پنبه کرد...(50)

بررسی عوامل داخلی صلح

برای بررسی این عوامل لازم است چهره ای از دشمنان و یاران امام، یعنی معاویه و مردم شام و کوفه ترسیم کنیم: