فهرست کتاب


بیدارترین سردار

حسین استاد ولی‏

نزد خداوند:

درباره فضائل، شخصیت و محبوبیت خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله آیات بسیاری در قرآن کریم نازل شده که از آنان نه به اسم که به وصف یاد گردیده است.(6)

1- آیه توبه آدم علیه السلام:

قرآن کریم چنین یادآور می شود که به هنگام توبه آدم خداوند کلماتی را به وی آموخت و او آنها را از خداوند دریافت کرد و خدا را به آن کلمات خواند، خداوند هم توبه او را پذیرفت و به مقام اصطفایش (برگزیدگی) رسانید.(7) پاره ای از این کلمات چند جمله دعاست، و قسمتی از آن نام مبارک پنج تن از اهل بیت است که یکی از آنان امام مجتبی علیه السلام (8) است: یا حمید، یا محسن بحق الحسن، و یا قدیم الاحسان بحق الحسین.

2- آیه مودت:

پیامبران الهی در برابر دعوت مردم به خداپرستی هیچ اجر و مزدی طلب نمی کردند و اجر خود را تنها برعهده خداوند می نهادند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نیز بر همین شیوه بود، جز آنکه در برابر رنج رسالت به امر پروردگار چیزی از مردم خواست که سود آن نیز عاید خود آنها می شد، و آن دوستی خاندان خود بود. قل لا اسألکم علیه اجراً الا المودة فی القربی (23)(9) (بگو: من از شما بر رسالت خویش مزدی نمی خواهم جز دوستی خاندانم را)(10). و بی تردید یکی از این افراد امام حسن مجتبی علیه السلام است که دوستی او سپاس و قدردانی امت اسلامی از رنجهای جانکاه پیامبر در ادای رسالت است.
امام مجتبی علیه السلام در خطبه ای که پس از شهادت پدر ایراد کرد، در فضیلت خود بدین آیه و آیه تطهیر استشهاد نمود.