فهرست کتاب


بیدارترین سردار

حسین استاد ولی‏

1- محبوبیت

نزد خداوند:

درباره فضائل، شخصیت و محبوبیت خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله آیات بسیاری در قرآن کریم نازل شده که از آنان نه به اسم که به وصف یاد گردیده است.(6)

1- آیه توبه آدم علیه السلام:

قرآن کریم چنین یادآور می شود که به هنگام توبه آدم خداوند کلماتی را به وی آموخت و او آنها را از خداوند دریافت کرد و خدا را به آن کلمات خواند، خداوند هم توبه او را پذیرفت و به مقام اصطفایش (برگزیدگی) رسانید.(7) پاره ای از این کلمات چند جمله دعاست، و قسمتی از آن نام مبارک پنج تن از اهل بیت است که یکی از آنان امام مجتبی علیه السلام (8) است: یا حمید، یا محسن بحق الحسن، و یا قدیم الاحسان بحق الحسین.