فهرست کتاب


بیدارترین سردار

حسین استاد ولی‏

شخصیت و فضایل معنوی

1- محبوبیت

نزد خداوند:

درباره فضائل، شخصیت و محبوبیت خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله آیات بسیاری در قرآن کریم نازل شده که از آنان نه به اسم که به وصف یاد گردیده است.(6)