پیشگوئیهای امیر المؤمنین علیه السلام

سید محمد نجفی یزدی

این شخص کشته می شود و کسی او را یاری نمی کند

ابو عبداللّه جدلی گوید: نزد امیر المؤمنین علی علیه السّلام رفتم دیدم ابا عبداللّه الحسین علیه السّلام در کنار وی می باشد حضرت با دست مبارک بر کتف فرزند خود زده فرمود:
این شخص کشته می گردد و کسی او را یاری نمی کند، عرض کردم: یا امیر المؤمنین به خدا قسم آن زمان بسیار ناهموار و زشت است حضرت فرمود: آنچه گفتم واقع می شود.(361)

حسین علیه السّلام الگوی بشریت در همه تاریخ

امام صادق علیه السّلام روایت کند که حضرت علی علیه السّلام به فرزند برومندش حسین علیه السّلام عرض کرد: فدایت گردم، حال من چگونه است؟ فرمود: تو می دانی آنچه را دیگران به آن جاهلند زود باشد که عالم از دانش خود سود برد.
ای پسرک من بشنو و ببین قبل از آنکه واقع شود قسم به آنکه جانم به دست اوست بنی امیه خون تو را می ریزند اما نمی توانند تو را از دین منحرف کنند و از یاد پروردگارت به فراموشی اندازند.
امام حسین علیه السّلام پاسخ داد: قسم به آنکه جانم به دست اوست کافی است که مرا به آنچه خدا فرو فرستاده اقرار کنم، من سخن پیامبر و پدرم را تصدیق می کنم.(362)
bbهمتش نازم که کرد از دین به پا آنسان علم - کاسمان افتد گر از پا آن علم برپاستی
دین یزدان سنت احمد طریق مرتضی - تا ابد از همت مردانه اش برپاستی
او چو قلب و عالم امکان چو اعضا لاجرم - قلب در انسان همی فرمانده اعضاستی
پا ز مستی بر بساط چرخ مینایی زند - هر که را از عشق آن شد باده در میناستی
بایدش تا جان و سر بازد به سودای حسین - در حقیقت هر که را با حق سر سوداستی
عرش باشد صورتی از بارگاه او بلی - صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی
با ولای او غم امروز و فردا را مخور - زانکه او یار تو هم امروز و هم فرداستی
عقل را گفتم چه می گویی تو در حق حسین - گفت من خود مات و حیرانم خدا داناستی (363)bbb

پیشگوئی حضرت امیر علیه السّلام در مورد مختار

امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود: همانگونه که گروهی از بنی اسرائیل فرمانبرداری کردند و محترم شدند و گروهی دیگر نافرمانی کرده و عذاب شدند، شما نیز چنین خواهد کرد. کسانی که این سخن را می شنیدند گفتند: یا امیر المؤمنین نافرمانبردار ما کیست؟ فرمود: آنانکه دستور دارند ما اهل بیت را احترام کنند و حقوق ما را بزرگ شمارند اما خیانت کرده و نافرمانی نمودند و حق ما را انکار کردند و اولاد پیامبر را خواهند کشت.
گفتند: یا امیرالمؤمنین این خبر واقع خواهد شد؟ فرمود بله خبر حقی است که واقع می شود. و این دو پسر من و حسن و حسین را به زودی خواهند کشت. و زود است که ستم کنندگان در دنیا به شمشیرهای برخی از مردم که خدا برای انتقال از آنها بخاطر نافرمانیشان برگزیده به پلیدی رسند همچنانکه بنی اسرائیل رسیدند.
پرسیدند: آن مرد کیست؟ فرمود که جوانی است از طایفه ثقیف بنام مختار بن ابی عبیدة.
حضرت سجاد علیه السّلام فرمود: وقتی حضرت این سخن را فرمود (مختار هنوز متولد نشده بود) پس از چندی متولد شد، در ادامه حدیث آمده است.