فهرست کتاب


برهان قاطع، پیرامون قیامت (جلد دوم)

علی اکبر سیفی‏

یوم الفصل

فاذا النجوم طمست و اذا السماء فرجت و اذا الجبال نسقت و اذا الرسل أقتت لای یوم أجلت لیوم الفصل و ما أدراک ما یوم الفصل:(364)
هنگامی که ستارگان خاموش گردند و آسمان شکافته شود (و کرات با هم برخورد کنند) و کوهها از جا برکنده شوند و زمانی که تمام پیامبران گردهم آورده شوند (آن روز قیامت است). آیا برای چه روزی این امور به تاخیر افتاده است؟ برای روز جدایی (حق از باطل به حکم پروردگار) است. و چه می دانی که آن روز چقدر مهم است.
هذا یوم لا ینطقون و لا یؤذن لهم فیعتذرون ویل یومئذ للمکذبین هذا یوم الفصل:(365) امروز (قیامت) روزی است که مجرمین حق سخن نداشته و به آنان هرگز اجازه عذر خواهی داده نخواهد شد. وای بر منکرین قیامت از آن عذاب دردناک و این قیامت است که روز تمییز و جدایی (حق از باطل) می باشد.

وجه نامگذاری

کلمه فصل در لغت به معنای جدا کردن دو چیز از هم و تمییز بین امور است و نیز به سخن حق از آن جهت که باطل را جدا می کند قول فصل اطلاق گردیده است.(366) و به معنای قضاوت و حکم نیز آمده است. و این معنی هم در واقع از مصادیق معنای اول است زیرا با قضاوت حق از باطل جدا شده و بین آنها تمییز داده می شود لذا قرآن مجید به قول فصل توصیف گردیده است. که فرمود: (انه لقول فصل)(367) چرا که با بیان روشن حق را از باطل جدا می نماید.
کما اینکه به همین خاطر (فرقان) نامیده شده است.
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا(368)
زیرا با آیات محکم بین حق و باطل فرق می گذارد.
و به همین دلیل به جایی از بدن انسان که دو استخوان از هم جدا می شوند کلمه مفصل اطلاق گردیده است.
در نامگذاری قیامت به یوم الفصل هر یک از دو معنای جدا کردن و حکم و قضاوت لحاظ شده است. زیرا که قیامت انسان را از برادر و پدر و مادر و از خویشاوندان و دوست صمیمی بلکه مادر را از طفل شیرخوارش جدا می گرداند. که فرمود:
یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه(369) و فرمود:
یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما أرضعت و تضع کل ذات حمل حملها:(370) در هنگامه قیامت هر مادر شیرده را می بینی که فرزند شیر خوارش را رها نموده و هر بارداری سقط جنین می کند.
لن تنفعکم اولادکم و لا ارحامکم یوم القیامة یفصل بینکم:(371) در قیامت فرزندان و خویشاوندان شما نفعی به حالتان ندارند. زیرا که به امر پروردگار از همدیگر جدا می شوید.
روز رستاخیز مجرمین و گنهکاران از مؤمنین و نیکوکاران جدا می شوند گروه اول به صورتهای زشت حیوانات محشور شده و راهی جهنم می شوند و گروه دوم با زیباترین صورتهای انسانی محشور گردیده به سوی بهشت هدایت می شوند. و این به دستور پروردگار متعال است که خطاب به گنهکاران می فرماید: (و امتازوا الیوم ایها المجرمون)(372) ای گنهکاران امروز (یعنی قیامت) از صف نیکوکاران جدا شوید.
در آنجا تمام اسباب و وسایل مادی که انسان با آنها در دنیا خود را از مرگ و عذاب و هر سختی نجات می داد از او جدا شده و هیچ به کار او نمی آیند.
و لقد جئتمونا فرادی کما خلقناکم اول مرة و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم و ما نری معکم شفعاءکم الذین زعمتم أنهم فیکم شرکاء لقد تقطع بینکم و ضل عنکم ما کنتم تزعمون:(373) (امروز یعنی قیامت) تنها و برهنه به گونه ای که از شکم مادر متولد شده بودید بر ما وارد شده اید و آنچه از قدرت و مال که به شما ارزانی داشته بودیم از دست داده و هیچیک از قدرتمندان و یاورانی که آنان را تکیه گاه خود می پنداشتند امروز به دادتان نمی رسند. همه از شما جدا گردیده و میان شما و ایشان جدایی افتاده است.
سلیمان را برفت از دست خاتم - فریدون را سرآمد پادشاهی
نه فرعون ماند و نه گنج نه قارون - نه در دست موسی عصای شبانی
اختلافات سیاسی و مذهبی و اجتماعی همه در آنجا با حکم قاطع پروردگار جهانیان حل شده و برای همیشه حق از باطل جدا خواهد گشت.
ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامة فیما کانوا فیه یختلفون:(374)
همانا پروردگار تو در قیامت بین اختلافات آنان قضاوت می فرماید.
چون قیامت همی بپا گردد - حق و باطل ز هم جدا گردد
رشوه ها، حیله ها، سیاستها - رخت بربندد از قضاوتها

القارعة

القارعة ما القارعة و ما أدراک ما القارعة یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش: آن کوبنده درهم شکننده. کدام کوبنده؟ و چه می دانی که چه ضربه مهیب و وحشتناکی است. روزی که فرا رسد مردم (از غرش هولناک آن وحشت زده و مضطرب) همانند ملخهایی انبوه پراکنده می شوند (و به هر سو فرار می کنند) و کوهها درهم کوبیده می شوند و چون پشم حلاجی شده از هم باز خواهند شد (یعنی تبدیل به خاک نرم می شوند).