فهرست کتاب


برهان قاطع، پیرامون قیامت (جلد دوم)

علی اکبر سیفی‏

وجه نامگذاری

عظمت و بزرگی هر روز به اعتبار وقایع و حوادث مهمی است که در آن واقع می شود. مثلا روزهای میلاد و یا وفات پیامبر اسلام (ص) و امیرالمؤمنین (ع) یا روز عاشورا و روز پیروزی انقلاب اسلامی و روز ظهور امام عصر (عج) و مانند اینها که هر یک زمان و رخداد مهمی هستند.
برپایی مردگان از قبرها و اجتماع جمیع خلایق در عرصه محشر و حسابرسی اعمال و تعیین سرنوشت ابدی انسان مهمترین حوادث هستند که در روز قیامت رخ می دهند.
چون قیامت ز گرد راه رسد - روز ما قدمت یداه رسد
کره خاکی زمین بیقین - متبدل شود بغیر زمین
چه خبرها و رازهای نهان - می کند با زبان خویش بیان
هست مبنای ما در این گفتار - نص یوم تحدث اخبار
بنابراین بزرگی روز قیامت از جهت حوادث مهمی است که در آن رخ می دهد و به خاطر طولانی بودن آن نیست چون حوادث قیامت سریع رخ می دهد. کما اینکه در مبحث مدت قیامت بیان شده است.
لذا قرآن کریم در بیان بزرگی و عظمت آن فرمود: یوم یقوم الناس لرب العالمین از این آیه معلوم می شود که بزرگی روز قیامت به برپایی مردگان از قبور و بر انگیخته شدن همه انسانها برای حسابرسی اعمال است.

یوم کبیر

فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر: همانا من می ترسم بر شما از عذاب روزی بزرگ (یعنی قیامت). هود / 3.
یکی از نامهای قیامت یوم کبیر است و این به لحاظ مقایسه با عالم برزخ و روزهای دنیا است. زیرا کبیر در مقابل صغیر بوده و ایام زندگانی دنیا و نیز مدت مکث در عالم برزخ به نظر اهل محشر - با مشاهده حوادث هولناک آن روز - بسیار کم و کوچک است. در سوره مریم - آیه پنجاه و پنجم - می خوانیم، و یوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة: روز برپایی قیامت گنهکاران (با مشاهده سختیها و شداید هولناک آن) سوگند یاد می کنند که ما (در عالم برزخ) بیش از یک ساعت مکث نکردیم.
با اینکه در عالم برزخ هم عذاب می دیدند.

الغاشیه

هل أتاک حدیث الغاشیة:(357) (ای رسول) آیا خبر آن حادثه فراگیر (یعنی قیامت) به شما رسید؟
در این آیه شریفه استفهام به منظور تفخیم و تعظیم شأن قیامت است. و مقصود این است که آیا هیچ فکر کرده ای که واقعه فراگیر قیامت چه رخداد مهمی است. یعنی اهمیت قیامت آنقدر زیاد است که هرچه درباره اش فکر و تأمل کنید به عمق فاجعه و کنه آن واقعه مرگبار پی نخواهید برد.