فهرست کتاب


برهان قاطع، پیرامون قیامت (جلد دوم)

علی اکبر سیفی‏

یوم عظیم

فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم:(355) پس وای بر کافران از مشاهده روزی بزرگ.
ألا یظن أولئک أنهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین:(356) آیا آنان (کم فروشان) گمان نمی کنند که (پس از مرگ) برای روزی بزرگ برانگیخته می شوند؟! روزی که همه انسانها برای پس دادن حساب اعمالشان از قبرها برخاسته و در محضر پروردگار جهانیان قرار می گیرند؟
در هشت جای دیگر قرآن - غیر این دو آیه - قیامت به این نام یاد شده است.

وجه نامگذاری

عظمت و بزرگی هر روز به اعتبار وقایع و حوادث مهمی است که در آن واقع می شود. مثلا روزهای میلاد و یا وفات پیامبر اسلام (ص) و امیرالمؤمنین (ع) یا روز عاشورا و روز پیروزی انقلاب اسلامی و روز ظهور امام عصر (عج) و مانند اینها که هر یک زمان و رخداد مهمی هستند.
برپایی مردگان از قبرها و اجتماع جمیع خلایق در عرصه محشر و حسابرسی اعمال و تعیین سرنوشت ابدی انسان مهمترین حوادث هستند که در روز قیامت رخ می دهند.
چون قیامت ز گرد راه رسد - روز ما قدمت یداه رسد
کره خاکی زمین بیقین - متبدل شود بغیر زمین
چه خبرها و رازهای نهان - می کند با زبان خویش بیان
هست مبنای ما در این گفتار - نص یوم تحدث اخبار
بنابراین بزرگی روز قیامت از جهت حوادث مهمی است که در آن رخ می دهد و به خاطر طولانی بودن آن نیست چون حوادث قیامت سریع رخ می دهد. کما اینکه در مبحث مدت قیامت بیان شده است.
لذا قرآن کریم در بیان بزرگی و عظمت آن فرمود: یوم یقوم الناس لرب العالمین از این آیه معلوم می شود که بزرگی روز قیامت به برپایی مردگان از قبور و بر انگیخته شدن همه انسانها برای حسابرسی اعمال است.

یوم کبیر

فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر: همانا من می ترسم بر شما از عذاب روزی بزرگ (یعنی قیامت). هود / 3.
یکی از نامهای قیامت یوم کبیر است و این به لحاظ مقایسه با عالم برزخ و روزهای دنیا است. زیرا کبیر در مقابل صغیر بوده و ایام زندگانی دنیا و نیز مدت مکث در عالم برزخ به نظر اهل محشر - با مشاهده حوادث هولناک آن روز - بسیار کم و کوچک است. در سوره مریم - آیه پنجاه و پنجم - می خوانیم، و یوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة: روز برپایی قیامت گنهکاران (با مشاهده سختیها و شداید هولناک آن) سوگند یاد می کنند که ما (در عالم برزخ) بیش از یک ساعت مکث نکردیم.
با اینکه در عالم برزخ هم عذاب می دیدند.