فهرست کتاب


برهان قاطع، پیرامون قیامت (جلد دوم)

علی اکبر سیفی‏

جمع اجزاء پراکنده بدن

اساسا این سوال برای انسان مطرح است که خداوند اجزاء پراکنده و ذرات متفرق اعضای بدن انسانهای بی شمار و گوناگون را بعد از گذشت هزاران سال چگونه جمع کرده و به حالت اول برمی گرداند؟! انسانهایی که هر کدام دارای شکل مخصوص به خود هستند.
قرآن همین سوال را از زبان انسان مطرح کرده و جواب قاطع داده است فرمود: أیحسب الانسان ألن نجمع عظامه بلی قادرین علی ان نسوی بنانه:(92) آیا انسان گمان می کند که ما نمی توانیم استخوانهای او را که به ذرات پراکنده خاک تبدیل شده جمع آوری کرده به حالت اول برگردانیم؟!. هرگز چنین نبوده، بلکه ما می توانیم حتی سرانگشتان او را به حالت اول برگردانیم.
امروز دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که سرانگشت انسان تنها عضو بدن است که با سرانگشت هیچ فرد دیگر شباهت نداشته بلکه از حیث جهات خطوط روی آن با هم فرق دارند. لذا بهترین راه شناسایی افراد دزد و تبهکار اثر انگشت دانسته شده است.
بنابراین باید بدانیم که چه مراقب دقیق و کدام قدرت تیزبینی در کمین ما است.
جمع آوری ذرات پراکنده اعضای بدن برای خدای تعالی آسان است چرا که در ابتدای آفرینش انسان مسبوق به عدم بوده و خالق سبحان لباس وجود بر قامت او پوشانده است و از نیستی او را به هستی رسانیده و در قیامت که اجزاء بدن - گر چه به صورت متفرق - وجود دارد، باید خلقت دوباره و برگرداندن به حالت اول آسانتر باشد.
البته این آسانی به لحاظ حال قابل است نه حال فاعل و الا برای ذات قادر مطلق هیچ فرقی بین خلقت ابتدائی مسبوق به عدم و بین خلقت مجدد مسبوق به اجزاء پراکنده نیست کما اینکه فرمود:
و هو الذی یبدء الخلق ثم یعیده و هو اهون علیه:(93) و خداوند همان قدرتی است که در نخست برای اولین بار انسان را خلق می کند و همین خلقت را دوباره بعد از مرگ انسان انجام می دهد. البته این خلقت مجدد بر او آسانتر است.
شارح مقاصد درباره این آیه می گوید: اگر اشکال شود به اینکه آسانتر بودن اعاده با قدم قدرت خدایتعالی تنافی دارد چون به نسبت مقدوراتش نباید فرق کند، جواب می دهیم که آسانتر بودن اگر به اعتبار فاعل بود این اشکال وارد می شد ولی این به اعتبار قابل است که چون در معاد مسبوق به اجراء است استعداد و آمادگی قبول خلقت مجدد را بیشتر از خلقت ابتدائی دارد.(94)
در صحیحه جمیل بن دراج(95) سابقا در مبحث تغابن راجع به شرح آیه یوم یجمعکم لیوم الجمع گذشت که بعد از چهل روز باران متوالی ذرات پراکنده بدن جمع می شود.
و پراکندگی ذرات اجزاء بدن انسانها و تفرق محل دفن اجساد آنان هیچگونه مشکلی برای خالق سبحان در جمع آوری ایجاد نمی کند. کما اینکه فرمود:
أین ما تکونوا یأت بکم الله جمیعا ان الله علی کل شی ء قدیر(96)
در هر کجای عالم و هر نقطه ای از زمین بوده باشید خداوند قادر متعال شما را جمع آوری کرده چرا که او بر همه چیز توانا است.

گرد آوری کرات و اجرام سماوی

در قیامت ستارگان درهم کوبیده شده و نور خورشید و ماه جمع آوری می گردد زیرا در اثر تصادم و برخورد ستارگان ذرات آنها در هوا معلق گردیده و مانع تابش خورشید می شود و روشنائی ماه را نیز می گیرد. که فرمود:
و اذا الکواکب انتثرت:(97) هنگامیکه ستارگان در هم کوبیده شده و به صورت ذرات پراکنده در هوا معلق شوند آن زمان روز برپائی قیامت است.
و فرمود: و جمع الشمس و القمر هنگام قیامت خورشید و ماه جمع آوری می شود یعنی با هم تصادم کرده و نورشان از بین می رود.
خلاصه در قیامت تمام آثار حیاتی زمین نور و روشنائی ماه و خورشید و سایر ستارگان گرفته شده و تمام اسباب و وسائل مادی از بین رفته و همه کرات به قدرت پروردگار در هم پیچیده می شوند.
و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه(98) یعنی تمام نقاط زمین روز قیامت تحت قبضه قدرت او است و به این معنی که تمام آثار حیاتی و شرائط زیست را از بین می برد. و قوام حیات بشر در آن روز به اسباب و عوامل مادی نیست و حتی روشنائی آن به نور خورشید نیست.
کما اینکه فرمود: و أشرقت الارض بنور ربها(99) و در قیامت ستارگان به قدرت لایزال الهی با هم تصادم کرده و طومار آنها در هم پیچیده می شود.
و جمع آوری ذرات پراکنده و گردآوری افراد به طرف محشر با نفخ صور انجام می شود که فرمود:
و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا:(100) و در قیامت صور دمیده می شود و مردم را در اجتماع بزرگ محشر گرد آوری خواهیم نمود.

الحاقه

الحاقه ما الحاقه و ما أدراک ما الحاقه:(101) آن رخداد حق و تخلف ناپذیر به راستی که چقدر با عظمت و مهیب است و تو ای رسول با اینکه اوصاف آن را میدانی گوئی که به حقیقت آن پی نبرده ای چون هنوز خودش را ندیده ای.