فهرست کتاب


برهان قاطع، پیرامون قیامت (جلد دوم)

علی اکبر سیفی‏

انگیزه بحث از نامهای قیامت

موضوع بحث ما در این جلد نامهای قیامت است.
قرآن مجید در موارد مختلف به تناسب مطلب مورد بحث از قیامت به نامهای خاصی یاد کرده است.
قیامت دارای ابعاد گوناگون است و هر یک از این نامها جلوه بعدی از ابعاد آن می باشد.
به عنوان نمونه الیوم الآخر جلوه افول هستی جهان مادی و پایان عمر عالم است.
الآزفه پیام طنین زنگ قافله اهل محشر و ندای الرحیل سفر آخرت است.
یوم الیم تجلی دردهای وصف ناپذیر انواع عذابهای قیامت است: درد رسوائی، درد حسرت بر فرصت از دست رفته، درد سوختن میان زبانه های آتش، درد پوشیدن لباسهای گداخته آهنین و درد ریزش مس گداخته بر بالای سر، و یوم التغابن ترسیم گر خسران غیر قابل جبران است.
یوم التناد جلوه فرار از عزیزان و فریاد بر فراق است.
الحاقه جلوه روز در بردارنده حقیقت مکنون هر وجود است که در یوم الخروج از حجاب مادی دنیا بیرون می آیند.
یوم الدین منادی جزای اعمال و طاعت بی چون و چرا از قادر مطلق است.
یوم عسیر یادآور سختیهای قیامت و یوم الفصل خبر جدائی یاران و دوستان از همدیگر است.
القارعه پیام در هم کوبیدن کوه و زمین و خورشید و ماه و ستارگان و پاشیدن آنها است.
و بالاخره هر یک از این نامها جلوه ای از حوادث بزرگ قیامت و پیام گوشه ای از ابعاد گوناگون آن رخداد وحشتناک و مرگبار است. و تاثیر خاصی در تنبه و بیداری انسان دارد. و همین نکته انگیزه بحث ما را از نامهای قیامت تشکیل می دهد.

الیوم الاخر

تحقیق لغوی

کلمه آخر - به کسر - در لغت به معنی پایان و در مقابل اول است. بنابراین الیوم الاخر به معنی روز پایان است، که همان روز قیامت می باشد، زیرا آخرین روز دنیا و پایان عمر سالم است.
بعضی کلمه الیوم الاخر را به معنی روز دیگر گرفته اند ولی این معنی از نظر علم لغت اشتباه است، زیرا کلمه آخر - به فتح - به معنی دیگر بوده و به یکی از دو چیز - که دورتر و یا در مرتبه بعد لحاظ شود - اطلاق می گردد.
در مفردات راغب آمده آخِر: ما یقابل به الاول و در صحاح اللغه می گوید: والاخر بفتح الخاء احد الشیئین.
شاهد بر این که کلمه آخِر به معنی پایان است، مقابله آن با معنای اول می باشد، زیرا کلمه اول بمعنی نخست بوده و معنای مقابل آن پایان است بنابراین کلمه آخر به معنی پایان است.
و قیامت از جهت اینکه آخرین روز دنیا و پایان عمر نظام عالم است، به الیوم الاخِر نامیده شده است.
آری قیامت روز پایان زیبائیهای طبیعت و بریدن از وابستگی مادی است. روز خاتمه بخشیدن به لذایذ و علایق دنیا است.
و چه مشکل است فراق و جدایی از مال و مقام و آسایش برای دنیاطلبان، که طول سالهای پر خاطره عمرشان برای رسیدن به آنها خون دل خورده و امید و آرزو بلکه تمام هستی و موجودیت خود را در آنها می بینند.
بدنامی حیات دو روزی نبود بیش - آنهم کلیم با تو بگویم چه سان گذشت
روزی به صرف بستن دل باین و آن گذشت - روز دگر به کندن دل زین و آن گذشت