فهرست کتاب


سیره عملی اهل بیت امام مهدی علیه السلام

سید کاظم ارفع

همانطور که از حدیث امام باقر علیه السّلام استفاده شد فجمع بها عقولهم و عقولهم وکملت احلامهم عصر

حضرت مهدی علیه عصر علم و فکر است آنهم دور از هر شائبه نیرنگ و فریب، علمی که مستقیماً از کانال وحی و از طریق خاندان عصمت و طهارت علیه السّلام رسیده است.
آنچه از اضافات در تفاسیر قرآن و کتب فقهی موجود است کنار گذاشته شده و فقط به تفاسیر روایت شده از ائمه علیه السّلام پرداخته خواهد شد.
در عصر امام زمان علیه السّلام علم صحیح در هر خانه ای وارد می شود و کانونهای تحصیل و تدریس برای مردان و زنان همه جا تشکیل می گردد تا آنجا که امام باقر علیه السّلام می فرمود:
تؤتون الحکمة فی زمانه حتی انّ المرئة لتقضی فی بیتها بکتاب اللّه و سنة رسوله صلی اللّه علیه و آله(28)
در دوران حضرت مهدی علیه السّلام حکمت به شما داده خواهد شد در حدّی که زن در خانه خودش نشسته باشد و از روی کتاب خدا و سنّت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله قضاوت کند.
یکی از مسائل مهم جامعه انسانی ما مشکل اقتصادی و آنچه اطراف آنچه اطراف آن دور می زند از قببل کمبود مواد غذایی و عدالتی در توزیع است. شک نیست اکثر جرائم و جنایاتی که در دنیا رخ می دهد به خاطر فقر ضعف اقتصادی است و همینطور نزاعهای خانوادگی و امراض و بیماریهایی که مخصوصاً در مناطق فقیرنشین عالم در اثر سوء تغذیه بوجود می آید همگی از آثار فقر است. ولی در عصر مهدی سلام اله علیه و آله وعده داده است.

أبشروا بالمهدی... و یقسّم المال صحاحاً بالسویّة... حتّی انّه یأمر منادیاً ینادی: من له حاجة الیّ؟ فما یأتیه احد

الاً رجل واحد یأتیه فیسأله.
مژده باد به مهدی علیه السّلام که او مال و ثروت را عادلانه و مساوی بین مردم تقسیم می کند تا اینکه امر می فرماید منادی ندا دهد که آیا محتاجی هست که به من رجوع نماید؟
کسی رجوع نمی کند مگر یک نفر و سپس امام مهدی علیه السّلام امر می نماید که به سراغ کلیددار بیت المال رود، آن مرد نزد خزانه دار حضرت می رود و می گوید من رسول حضرت مهدی علیه السّلام برای تو هستم تا به من مال و ثروت بدهی، او پاسخ می دهد که در اختیار بگیر عطای حضرت را، آنقدر به او می دهد که قدرت حمل آن را ندارد.(29)

توسعه کشاورزی:

در هنگام حکومت حضرت بقیةاللّه علیه السّلام از تمام زمینهای بایر برای کشت و زراعت استفاده می شود به گونه ای که هیچ جای زمین خالی از سبزی و خرّمی نیست.
رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله می فرماید: امت من در زمان حضرت مهدی علیه السّلام متنعم به نعمتهایی می شوند که مثل آن نصیحت هیچ گروهی نشده است، ترسل السماء قطرها، ولأخرجت الارض نباتها... حتّی تمشی المرأة بین العقراق و الشّام، لا تضیع قدمیها الاّ علی النّبات(30)
هرگاه قائم ما قیام کند آسمان باران خود را بر زمین فرو می ریزد و زمین گیاه خود را می رویاند، تا آنجا که وقتی شخصی از عراق تا شام سفر می کند قدمش را بر هر کجا می گذارد سبز و پر از گیاه است.