فهرست کتاب


سیره عملی اهل بیت امام مهدی علیه السلام

سید کاظم ارفع

کشف اسرار قرآن و معارف اسلام:

همانطور که از حدیث امام باقر علیه السّلام استفاده شد فجمع بها عقولهم و عقولهم وکملت احلامهم عصر

حضرت مهدی علیه عصر علم و فکر است آنهم دور از هر شائبه نیرنگ و فریب، علمی که مستقیماً از کانال وحی و از طریق خاندان عصمت و طهارت علیه السّلام رسیده است.
آنچه از اضافات در تفاسیر قرآن و کتب فقهی موجود است کنار گذاشته شده و فقط به تفاسیر روایت شده از ائمه علیه السّلام پرداخته خواهد شد.
در عصر امام زمان علیه السّلام علم صحیح در هر خانه ای وارد می شود و کانونهای تحصیل و تدریس برای مردان و زنان همه جا تشکیل می گردد تا آنجا که امام باقر علیه السّلام می فرمود:
تؤتون الحکمة فی زمانه حتی انّ المرئة لتقضی فی بیتها بکتاب اللّه و سنة رسوله صلی اللّه علیه و آله(28)
در دوران حضرت مهدی علیه السّلام حکمت به شما داده خواهد شد در حدّی که زن در خانه خودش نشسته باشد و از روی کتاب خدا و سنّت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله قضاوت کند.
یکی از مسائل مهم جامعه انسانی ما مشکل اقتصادی و آنچه اطراف آنچه اطراف آن دور می زند از قببل کمبود مواد غذایی و عدالتی در توزیع است. شک نیست اکثر جرائم و جنایاتی که در دنیا رخ می دهد به خاطر فقر ضعف اقتصادی است و همینطور نزاعهای خانوادگی و امراض و بیماریهایی که مخصوصاً در مناطق فقیرنشین عالم در اثر سوء تغذیه بوجود می آید همگی از آثار فقر است. ولی در عصر مهدی سلام اله علیه و آله وعده داده است.

أبشروا بالمهدی... و یقسّم المال صحاحاً بالسویّة... حتّی انّه یأمر منادیاً ینادی: من له حاجة الیّ؟ فما یأتیه احد

الاً رجل واحد یأتیه فیسأله.
مژده باد به مهدی علیه السّلام که او مال و ثروت را عادلانه و مساوی بین مردم تقسیم می کند تا اینکه امر می فرماید منادی ندا دهد که آیا محتاجی هست که به من رجوع نماید؟
کسی رجوع نمی کند مگر یک نفر و سپس امام مهدی علیه السّلام امر می نماید که به سراغ کلیددار بیت المال رود، آن مرد نزد خزانه دار حضرت می رود و می گوید من رسول حضرت مهدی علیه السّلام برای تو هستم تا به من مال و ثروت بدهی، او پاسخ می دهد که در اختیار بگیر عطای حضرت را، آنقدر به او می دهد که قدرت حمل آن را ندارد.(29)