سیره عملی اهلبیت علیه السلام امام حسن عسکری علیه السلام

سید کاظم ارفع

شهادت امام علیه السلام

امام حسن عسکری علیه السلام روز جمعه هشتم ماه ربیع الاول سال دویست و شصتم از هجرت هنگام نماز صبح به شهادت رسید ابن بابویه و دیگران گفته اند که معتمد عباسی آن بزرگوار را به زهر شهید نمود.
ابوسهل می گوید: در محضر امام عسکری علیه السلام بودم که امام به خادم خود فرمود مقداری آب با مصطلکی بجوشاند پس از آنکه آماده شد مادر حضرت حجت (عج) آن را برای امام علیه السلام آورد، همینکه خواست قدح را به دست آنجناب بدهد و حضرت بیاشامد دست مبارکش لرزید و قدح به دندانهای ثنایای نازنینش خورد و قدح را بر زمین گذاشت و به خادم خود فرمود: داخل این اتاق می شوی و کودکی را به حال سجده می بینی، او را نزد من بیاور.
ابوسهل می گوید که خادم گفت: من وارد اتاق شدم ناگاه چشمم به کودکی افتاد که سر به سجده نهاده بود و انگشت سبابه را به سوی آسمان بلند کرده بود. به آن گرامی سلام کردم آن حضرت نماز و سجده را مختصر کرد پس از پایان نماز عرض کردم که آقای من می فرماید شما نزد او بروید. در همین هنگام مادر بزرگش آمد و دستش را گرفت و نزد پدرش برد.
ابوسهل می گوید چون آن کودک به محضر امام حسن عسکری علیه السلام رسید سلام کرد، بر چهره اش نگاه کردم واذاً هو دری اللون وفی شعر رأسه قطط مفلج الاسنان، دیدم که رنگ چهره مبارکش روشنایی و تلألؤ دارد و موی سرش به هم پیچیده و مجعد است و ما بین دندانهایش گشاده است. همینکه اما حسن علیه السلام نگاهش به فرزندش افتاد بگریست و فرمود: یا سید اهلبیته اسقنی الماء فانی ذاهب الی ربی، ای سید اهل بیت خود مرا آب بده، همانا من به سوی پروردگار خویش می روم. آن آقازاده قدح آب جوشانیده با مصطکی را به دست خویش گرفت و بر دهان پدر گذاشت و او را سیراب کرد. آنگاه فرمود: مرا آماده کنید که می خواهم نماز بخوانم، سپس روی به فرزند کرد و فرمود: پسرم بشارت باد ترا که تویی مهدی و حجت خدا بر روی زمین و تویی پسر من و منم پدر تو و تویی م ح م د بن الحسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب علیهم السلام و پدر توست رسول خدا صلی الله علیه وآله و تویی خاتم ائمه طاهرین و نام تو همنام رسول خدا است و این عهدی است به من از پدرم و پدرهای طاهرین توصلی الله علی اهل البیت ربنا انه حمید مجید و در همان هنگام به شهادت رسید.(35)

...................) Anotates (.................
1) بحار، ج 50 ص 236 و منتهی الآمال، ج 2، ص 449.
2) بحار، ج 50، ص 245.
3) کمال الدین، ج 2، ص 194.
4) اصول کافی، ج 1، ص 512 و بحار، ج 50، ص 254.
5) احقاق الحق، ج 12، ص 470.
6) احقاق الحق، ج 12، ص 464.
7) بحار، ج 50، ص 253.
8) بحار، ج 50، ص 254.
9) ارشاد مفید، ص 324.
10) مناقب، ج 4، ص 424.
11) بحار، ج 50، ص 316.
12) بحار، ج 50، ص 323.
13) ارشاد مفید، ص 318 و 322.
14) ارشاد مفید، ص 318 و 322.
15) فاطر - 32.
16) بحار، ج 50، ص 259.
17) بحار، ج 50، ص 262.
18) سبأ 114.
19) زندگانی امام حسن عسکری، ص 28، نقل از انوار البهیه،

20) بحار، ج 50، ص 274.
21) بحار، ج 50 ص 274.
22) بحار، ج 50 ص 276 و 290.
23) بحار، ج 50، ص 274.
24) بحار، ج 50، ص 290.
25) بحار، ج 50 ص 276 و 290.
26) کشف الغمه، ج 3، ص 305.
27) کشف الغمه، ج 3 ص 305.
28) مناقب، ج 4، ص 439 و 435.
29) بحار، ج، ص 318.
30) منتهی الآمال، ج 2، ص 473
31) منتهی الآمال، ج 2، ص 474.
32) پیشوای یازدهم، ص 40.
33) منتهی الآمال ج 2، ص 476.
34) پیشوای یازدهم، ص 41.
35) بحار، ج 50، ص 333 و منتهی الآمال، ج، ص 472.