سیره عملی اهلبیت علیه السلام امام حسن عسکری علیه السلام

سید کاظم ارفع

صلوات بر امام جعفر صادق علیه السلام

اللّهمّ صلّ علی جعفر بن محمّد الصّادق خازن العلم الدّاعی الیک بالحقّ النّور المبین، اللّهمّ و کما جعلته کلامک و وحیک و خازن علمک و لسان تحیدک و ولیّ امرک و مستحفظ دینک فصلّ علیه افضل ما صلّیت علی احد من اصفیائک و حججک انّک حمید مجید.
پروردگارا درود فرست بر حضرت جعفر بن محمد امام صادق علیه السلام که گنجینه علم تو و خواننده خلق با نور علم و حجّت روشن به سوی حق است.
پروردگارا چنانکه تو او را معدن اسرار کتاب وحی خود و مخزن علم و زبان گویای به توحید و معرفت و ولی امر خود و نگهبان دین خویش قرار دادی پس درود فرست بر او بهترین درودی که بر احدی از خاصان و حجتهای خود فرستادی که البته تو ای خدا در صفات و ذات پسندیده و بزرگواری.

صلوات بر موسی بن جعفر علیه السلام

اللّهمّ صلّ علی الأمین الموتمن موسی بن جعفر البرّ الوفیّ الطّاهر الزّکی النور المبین المجتهد المحتسب الصّابر علی الأذی فیک اللّهمّ و کما بلّغ عن ابائه ما استودعلیه السلام من امرک و نهیک و حمل علی المحجّة و کابد اهل العزّة و الشّدّة فیما کان یلقی من جهّال قومه ربّ فصلّ علیه افضل و اکمل ما صلّیت علی احد ممّنن اطاعک و نصح لعبادک انّک غفور رحیم. پروردگارا درود فرست بر امام امین(اسرار حق) و معتمد خلق (به راستی و درستی) حضرت موسی بن جعفر که نیکوکار و وفادار و پاک و مهذّب (در ذات و صفات) است. نور علمش مبیّن احکام الهی، آن کس که همه عمر با کمال کوشش و اجتهاد در انجام وظایف امامت بر آزار امت در راه رضای تو صبور و شکیبا بود ای خدا چنانکه از پدران آن امام آنچه نزد او ودیعه بود از امر و نهی دین تو همه را به خلق رسانید و بار فرمان الهی را به راه شرعلیه السلام و طریق مستقیم برد و با اهل غرور و سخت گیران (خلفای جور) و در آنچه از جهال قومش می کشید مقاومت کرد و رنج برد پس ای خدا تو بر آن بزرگوار درودی فرست بهتر و کاملتر از هر درود و رحمت که بر احدی از بندگان مطیع خود و ناصحان بندگانت فرستی که البته تو خدای آمرزنده گناه خلق و مهربان در خق بندگانی.

صلوات بر علی بن موسی الرضا علیه السلام

اللّهم صلّ علیّ بن موسی الّذی ارتضیته و رضّیت به من شئت من خلقک اللّهمّ و کما جعلته حجّة علی خلقک و قائماً بأمرک و ناصراً لدینک و شاهداً علی عبادک و ما نصح لهم فی السّرّ و العلانیة و دعا الی سبیلک بالحکمة و الموعظة الحسنة فصل علیه افضل ما صلّیت علی احد من اولیائک و خیرتک من خلقک انّک جواد کریم.
پروردگارا درود فرست بر حضرت علی بن موسی الرّضا آنکه او را محبوب و پسندیده خود قرار دادی و از هر کس از خلقت خواستی او را به مقام رضا و خشنودی خود مخصوص گردانیدی. پروردگارا چنانکه آن حضرت را حجت خود بر خلق و نگهدار و ناصر و یاور دین و شرع خود قرار دادی و گواه و مثل اعلای (علم و تقوی و معرفت و زهد و عدل و حکمت) بر بندگانت گردانیدی و چنانکه ای خدا او بندگانت را پنهان و آشکار نصیحت و اندرز و کرد خلق را با حکمت و موعظه و اندرز به راه تو دعوت کرد و پس درود فرست بر او بهترین درودی که بر احدی از اولیاء و خاصان و برگزیدگان از خلقت فرستادی که تو خدای با جود و کرم و احسانی.
صلوات بر امام جواد الأئمة علیه السلام
اللهم صل علی محمد بن علی بن موسی علم التقی و نور الهدی و معدن الوفاء وفرع الازکیاء و خلیفة الاوصیاء وامنیک علی وحیک اللهم فکما هدیت به من الضلالة و استنفذت به من الحیرة وارشدت به من اهتدی وزکیت به من تزکی فصل علیه افضل ما صلیت علی احد من اولیائک وبقیة اوصیائک انک عزیز حکیم.
پروردگارا درود فرست بر محمد بن علی (حضرت جواد علیه السلام) که نشانه و مثل اعلای تقوی و خداپرستی است و نور هدایت (و علم و حکمت) و ارشاد خلق و معدن اهل وفا و فرع صاحبان زکیه و جانشین اوصیای پیغمبر اکرم و امین بر اسرار روحی تو است.
پروردگارا پس چنانکه خلق را تو به واسطه او از گمراهی به راه هدایت آوردی و از وادی حیرت جهالت نجات دادی و هر که لایق هدایت بود به واسطه او ارشاد کردی و هر کس قابل تزکیه نفس (و تربیت روح قدسی) بود روحش را تزکیه و صفا دادی پس ای خدا درود فرست بر او بهترین درودی که بر احدی از اولیاء و دوستان خاصیت و سایر اوصیای پیغمبر اکرمت فرستادی که تو ای خدا صاحب عزت و اقتدار و حکمت بی نهایتی.