سیره عملی اهلبیت علیه السلام امام حسن عسکری علیه السلام

سید کاظم ارفع

صلوات بر علی بن الحسین علیه السلام

اللّهمّ صلّ علی علیّ بن الحسین سیّد العابدین الذّی استخلصته لنفسک وجعلت منه ائمّة الهدی الذّین یهدون بالحقّ و به یعدلون اخترته لنفسک و طهّرته من الرّجس واصطفیته و جعلته هادیاً مهدیّاً.
اللّهمّ فصلّ علیه افضل ما صلّیت علی احد من ذرّیة انبیائک حتی تبلغ به ما تقرّبه عینه فی الدّنیا والاخرة انّک عزیز حکیم پروردگارا درود فرست بر حضرت علی بن الحسین سید و بزرگ اهل عبادت آن کسی که تو او را برای (معرفت و طاعت) خود خالص گردانیدی (که همه عمر به عبادت و راز و نیاز عاشقانه با تو بپردازد) و از نسل پاکش پیشوایان هدایت راکه آنها خلق را به حق هدایت کنند و به حق باز رجوع کنند قراردادی و او را برای خویش (یعنی مخصوص طاعت و معرفت خود) اختیار فرمودی او را از هر رجس و ناپاکی (در مقام علم و عمل) پاک و مطهّر ساختی و او را برگزیدی و هادی خلق به سوی خدا و هدایت یافته به حق قرار دادی پروردگارا پس درودی و رحمتی بر او فرست که بهترین درودهایی باشد که بر ذریّه پیغمبرانت فرستادی تا به آن درود در دنیا و آخرت دیده اش روشن (قلبش شاد) فرمایی که تو ای خدای مقتدر کامل و به حقایق امور آگاهی.

صلوات بر امام محمد باقر علیه السلام

اللّهم صلّ علی محمدّ بن علیّ باقر العلم و امام الهدی و قائد اهل التّقوی و المنتجب من عبادک، اللّهمّ و کما جعلته علماً لعبادک و مناراً لبلادک و مستودعاً لحکمتک و مترجماً لوحیک و امرت بطاعته و حدّرت من معصیته فصلّ علیه یا ربّ افضل ما صلّیت علی احد من ذرّیّة انبیائک و اصفیائک و رسلک و امنائک یا ربّ العالمین.
پروردگارا درود فرست بر محمد بن علی حضرت باقرالعلوم و پیشوای هدایت و رهبر اهل تقوی و برگزیده از بندگان خاصّ تو پروردگارا و چنانکه او را علم و مرجع رشد و هدایت بندگان و چراغ روشن شهر و دیار خود گردانیدی و محل ودیعه علم و گنجینه حکمت خویش و ترجمان و مبیّن حقایق وحی خود قرار دادی و خلق را امر به طاعت او کردی و نهی و تحذیر از عصیان و مخافتش فرمودی پس ای خدا درود فرست بر او درودی افضل از آنچه بر احدی از ذریّه پیغمبران و خاصّان و رسولانت و امنای وحی ات فرستادی ای پروردگار عالم.

صلوات بر امام جعفر صادق علیه السلام

اللّهمّ صلّ علی جعفر بن محمّد الصّادق خازن العلم الدّاعی الیک بالحقّ النّور المبین، اللّهمّ و کما جعلته کلامک و وحیک و خازن علمک و لسان تحیدک و ولیّ امرک و مستحفظ دینک فصلّ علیه افضل ما صلّیت علی احد من اصفیائک و حججک انّک حمید مجید.
پروردگارا درود فرست بر حضرت جعفر بن محمد امام صادق علیه السلام که گنجینه علم تو و خواننده خلق با نور علم و حجّت روشن به سوی حق است.
پروردگارا چنانکه تو او را معدن اسرار کتاب وحی خود و مخزن علم و زبان گویای به توحید و معرفت و ولی امر خود و نگهبان دین خویش قرار دادی پس درود فرست بر او بهترین درودی که بر احدی از خاصان و حجتهای خود فرستادی که البته تو ای خدا در صفات و ذات پسندیده و بزرگواری.