سیره عملی اهلبیت علیه السلام امام حسن عسکری علیه السلام

سید کاظم ارفع

1- صلوات بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله

الهمّ صلّ علی محمّد کما حمل وحیک و بلّغ رسالاتک و صلّ علی محمّد کما احلّ حلالک و حرّم حرامّک و علّم کتابک و صلّ علی محمّد کما اقام الصّلوة واتی الزّکواة و دعا الی دینک و صلّ علی محمّد کما صدّق بوعدک و أشفق من وعیدک و صلّ علی محمّد کما غفرت به الذّنوب و سترت به العیوب و فرّجت به الکروب وصلّ علی محمّد کما دفعت به الشّقاء و کشفت به الغمّاء و اجبت به الدّعاء و نجّیت به من البلاء و صلّ علی محمّد کما رحمت به العباد و احییت به البلاد و قصمت به الحبابرة و اهلکت به الفراعنة و صلّ علی محمّد کما اضعفت به الأموال و احرزت به من الاهوال و کسرت به الأصنام و رحمت به الأنام و صلّ علی محمّد کما بعثته بخیر الادیان و اعززت به الایمان و تبّرت به الأوثان و عظّمت به البیت الحرام و صلّ علی محمّد و اهل بیته الّطاهرین الاخیار و سلّم تسلیماً.
خدایا درود فرست بر محمد صلی اللّه علیه و آله زیرا او بار سنگین رسالت را به دوش جان گرفت و به خلق تبلیغ کرد چنانکه حلال ترا حلال و حرام ترا بر امت حرام کرد و کتاب آسمانی تو قرآن را به مردم تعلیم داد (و عالمی را پر از نور علم و ایمان کرد) و باز بر محمد درود فرست زیرا نماز را در عالم بر پا داشت (و صبح و شام خلق را بیاد خدا آورد) و زکات را عطا کرد (و انسانها را از مرض بخل شفا داد) و بندگان را به دین تو خواند (و عالمی را تربیت کرد).
و باز خداوندا بر محمد صلی الله علیه و آله درود بفرست زیرا وعده (بهشت و رحمتت) را تصدیق کرد و از وعده عذاب (دوزخ و قهر) تو ترسید و امت را ترسایند.
و باز درود فرست بر محمد صلی الله علیه و آله زیرا به واسطه او گناهان بندگان را آمرزیده و عیوب و زشتیهای امت را مستور فرمودی و غم و رنج را به وجود گرامی او برطرفرمود ساختی (و عصر جاهلیت را از عالم سپری نمودی).
باز درود فرست ای خدا بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله چنانکه شقاوت و بدبختیهای خلق را به واسطه او دفع کرد و اندوه و پریشانی را برطرفرمود ساختی و به واسطه او دعای بندگان را مستجاب فرمودی و خلق را به حرمت او از بلا (و فقر و جهل و ذلت شرک) نجات دادی. و باز درود فرست بر محمد صلی الله علیه و آله چنانکه به خاطر او به خلق ترحم کردی و شهرهای عالم را به واسطه (تعلیمات آسمانی) او زنده و آبادان ساختی و پشت جبّاران و گردنکشان عالم را به قدرت او شکستی و فرعونیان جهان را هلاک ساختی.
باز ای خدا بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله درود فرست چنانکه به واسطه وجود گرامی او بر ثروت و مال (مادی و معنوی) مردم افزودی و او حوادث هول انگیز عالم، امت را نجات دادی و بتهای مشرکان را در هم شکستی و بر خلایق (به نعمت توحید) ترحم فرمودی.
و باز پروردگارا درود فرست بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله چنانکه او را بر بهترین آئین حق مبعوث کردی و اهل ایمان را به واسطه او عزت بخشیدی و بت ها و بت پرستان را هلاک نمودی و بیت الحرام کعبه را عظمت بخشیدی (و از لوث بتان پاک کردی). و باز ای خدا بر حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و اهل بیتش که همه پاکان و خوبان و برگیزیدگان عالمند درود و تحیّت کامل فرست.

صلوات بر امیر المؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام

اللّهم صلّ علی امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب اخی نبیّک و ولیّه و صفیّه و وزیره و مستودع علمه و معرضع سرّه و باب حکمته و النّاطق بحجّته و الدّاعی الی شریعته و خلیفته فی امتّه و مفرّج الکرب عن وجهه قاصم الکفرة و مرغم الفجرة الذّی جعلته من نبیک به منزلة هارون من موسی اللّهمّ و آل من والاه و عاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله والعن من نصب له من الاوّلین و الآخرین و صلّ علیه افضل ما صلّیت علی من أوصیاء انبیاءک یا ربّ العالمین.
پروردگارا درود فرست بر امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام برادر پیغمبر اکرمت و دوست خاص و برگزیده او وزیر او و محل ودیعه علم او و درگاه حکمت او و گویا به جهت و برهان او و دعوت کننده خلق به شریعت و آئین او و جانشین آن حضرت در میان امت او و برطرفرمود سازنده غم و اندوه و آلام از وجود مبارک او و درهم شکننده حزب کافران و به خاک هلاک کشنده فاجران آن بزرگواری که او را نسبت به پیغمبرت به منزله هارون نسبت به موسی قرار دادی.
پروردگارا تو دوست بدار هر که او را دوست دارد و دشمن دار هر که او را دشمن دارد و یاری کن هر که او را (به اطاعت و محبّت) پاره کند و خوار کن هر که او را خوار کند و لعنت کن بر اولین و آخرین مردمی که به دشمنی او برخاستند و درود فرست بر آن بزرگوار بهترین درودی که بر اخدی از جانشینان پیغمبرانت می فرستی (این دعا را مستجاب کن) ای پروردگار عالم.

صلوات بر حضرت فاطمه زهرا علیها السلام

اللّهم صلّ علی الصدیقة فاطمة الزّکیة حبیبة حبیبک و نبّیک و امّ احبّائک و اصفیائک الّتی انتجبتها و فضّلتها واخترتها علی نساء العالمین اللّهمّ کن الطّالب لها ممّن ظلمها واستخفّ بحقّها و کن الثّائر اللّهمّ بدم اولادها اللّهمّ و کما جعلتها امّ ائمّة الهدی و حلیلة صاحب الّلواء والکریمة عند الملاء الأعلی فصلّ علیها و علی امّها صلوة تکرم بها وجه ابیها محمّد صلیّ اللّه علیه و اله و تقرّبها اعین ذرّیّتها و ابلغهم عنّی فی هذه السّاعة افضل التّحیّة والسّلام.
پروردگارا درود فرست به صریقه طاهره حضرت فاطمه زهرا علیها سلام دارای نفس زکیّه که مورد علاقه و محبت و دوستی حبیب تو و پیغمبر اکرم توست و مادر دوستان خاص تو و امامان برگزیده است.
او منتخب توست که وی را برگزیدی و فضیلت دادی و برتری بر تمام زنان عالم دادی. پروردگارا تو از ظلم و بیدادی که امّت جاهل در حق او کردند و اهانت نمودند دادخواهی کن و از آن مردم بی رحم ظالم که خون پاک فرزندانش را به خاک ریختند خونخواهی کن و انتقام بکش.
پروردگارا چنانکه آن حضرت مادر ائمه هدی و همسر علیّ مرتضی صاحب لواء و بیرق فتح و شفاعت آنکه در ملاء أعلی گرامی است. پس تو ای خدا درود فرست بر آن حضرت و بر مادرش (خدیجه کبری) درودی که وجود پدر بزرگوارش حضرت محمد صلی الله علیه و آله را به آن درود اکرام می کنی و چشم ذرّیه او را روشن می گردانی و از من هم ای خدا در این ساعت بهترین سلام و تحیّت را به آن بزرگواران برسان.