سیره عملی اهلبیت علیه السلام امام حسن عسکری علیه السلام

سید کاظم ارفع

صلوات بر چهارده معصوم علیهم السلام

مرحوم محدث قمی از شیخ طوسی در مصباح در اعمال روز جمعه نقل می کند که ابوالمفضّل شیبانی گفت: ابومحمد عبداللّه بن محمد عابد بدالیه به محضر امام حسن عسکری علیه السلام شرفیاب شد.
ملاقات با حضرت در منزل آن گرامی در شهر سامّراء سال دویست و پنجاه هجری بوده است.
ابومحمد می گوید: از امام عسکری علیه السلام تقاضا کردم که طریقه صلوات بر پیامبر و جانشینان آن حضرت صلوات اللّه علیهم اجمعین را به من بیاموزد. من با خودم کاغذ بزرگی آورده بودم. امام علیه السلام بدون اینکه به کتابی مراجعه فرماید این گونه آموخت:

1- صلوات بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله

الهمّ صلّ علی محمّد کما حمل وحیک و بلّغ رسالاتک و صلّ علی محمّد کما احلّ حلالک و حرّم حرامّک و علّم کتابک و صلّ علی محمّد کما اقام الصّلوة واتی الزّکواة و دعا الی دینک و صلّ علی محمّد کما صدّق بوعدک و أشفق من وعیدک و صلّ علی محمّد کما غفرت به الذّنوب و سترت به العیوب و فرّجت به الکروب وصلّ علی محمّد کما دفعت به الشّقاء و کشفت به الغمّاء و اجبت به الدّعاء و نجّیت به من البلاء و صلّ علی محمّد کما رحمت به العباد و احییت به البلاد و قصمت به الحبابرة و اهلکت به الفراعنة و صلّ علی محمّد کما اضعفت به الأموال و احرزت به من الاهوال و کسرت به الأصنام و رحمت به الأنام و صلّ علی محمّد کما بعثته بخیر الادیان و اعززت به الایمان و تبّرت به الأوثان و عظّمت به البیت الحرام و صلّ علی محمّد و اهل بیته الّطاهرین الاخیار و سلّم تسلیماً.
خدایا درود فرست بر محمد صلی اللّه علیه و آله زیرا او بار سنگین رسالت را به دوش جان گرفت و به خلق تبلیغ کرد چنانکه حلال ترا حلال و حرام ترا بر امت حرام کرد و کتاب آسمانی تو قرآن را به مردم تعلیم داد (و عالمی را پر از نور علم و ایمان کرد) و باز بر محمد درود فرست زیرا نماز را در عالم بر پا داشت (و صبح و شام خلق را بیاد خدا آورد) و زکات را عطا کرد (و انسانها را از مرض بخل شفا داد) و بندگان را به دین تو خواند (و عالمی را تربیت کرد).
و باز خداوندا بر محمد صلی الله علیه و آله درود بفرست زیرا وعده (بهشت و رحمتت) را تصدیق کرد و از وعده عذاب (دوزخ و قهر) تو ترسید و امت را ترسایند.
و باز درود فرست بر محمد صلی الله علیه و آله زیرا به واسطه او گناهان بندگان را آمرزیده و عیوب و زشتیهای امت را مستور فرمودی و غم و رنج را به وجود گرامی او برطرفرمود ساختی (و عصر جاهلیت را از عالم سپری نمودی).
باز درود فرست ای خدا بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله چنانکه شقاوت و بدبختیهای خلق را به واسطه او دفع کرد و اندوه و پریشانی را برطرفرمود ساختی و به واسطه او دعای بندگان را مستجاب فرمودی و خلق را به حرمت او از بلا (و فقر و جهل و ذلت شرک) نجات دادی. و باز درود فرست بر محمد صلی الله علیه و آله چنانکه به خاطر او به خلق ترحم کردی و شهرهای عالم را به واسطه (تعلیمات آسمانی) او زنده و آبادان ساختی و پشت جبّاران و گردنکشان عالم را به قدرت او شکستی و فرعونیان جهان را هلاک ساختی.
باز ای خدا بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله درود فرست چنانکه به واسطه وجود گرامی او بر ثروت و مال (مادی و معنوی) مردم افزودی و او حوادث هول انگیز عالم، امت را نجات دادی و بتهای مشرکان را در هم شکستی و بر خلایق (به نعمت توحید) ترحم فرمودی.
و باز پروردگارا درود فرست بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله چنانکه او را بر بهترین آئین حق مبعوث کردی و اهل ایمان را به واسطه او عزت بخشیدی و بت ها و بت پرستان را هلاک نمودی و بیت الحرام کعبه را عظمت بخشیدی (و از لوث بتان پاک کردی). و باز ای خدا بر حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و اهل بیتش که همه پاکان و خوبان و برگیزیدگان عالمند درود و تحیّت کامل فرست.

صلوات بر امیر المؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام

اللّهم صلّ علی امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب اخی نبیّک و ولیّه و صفیّه و وزیره و مستودع علمه و معرضع سرّه و باب حکمته و النّاطق بحجّته و الدّاعی الی شریعته و خلیفته فی امتّه و مفرّج الکرب عن وجهه قاصم الکفرة و مرغم الفجرة الذّی جعلته من نبیک به منزلة هارون من موسی اللّهمّ و آل من والاه و عاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله والعن من نصب له من الاوّلین و الآخرین و صلّ علیه افضل ما صلّیت علی من أوصیاء انبیاءک یا ربّ العالمین.
پروردگارا درود فرست بر امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام برادر پیغمبر اکرمت و دوست خاص و برگزیده او وزیر او و محل ودیعه علم او و درگاه حکمت او و گویا به جهت و برهان او و دعوت کننده خلق به شریعت و آئین او و جانشین آن حضرت در میان امت او و برطرفرمود سازنده غم و اندوه و آلام از وجود مبارک او و درهم شکننده حزب کافران و به خاک هلاک کشنده فاجران آن بزرگواری که او را نسبت به پیغمبرت به منزله هارون نسبت به موسی قرار دادی.
پروردگارا تو دوست بدار هر که او را دوست دارد و دشمن دار هر که او را دشمن دارد و یاری کن هر که او را (به اطاعت و محبّت) پاره کند و خوار کن هر که او را خوار کند و لعنت کن بر اولین و آخرین مردمی که به دشمنی او برخاستند و درود فرست بر آن بزرگوار بهترین درودی که بر اخدی از جانشینان پیغمبرانت می فرستی (این دعا را مستجاب کن) ای پروردگار عالم.