حدیث معراج

سید محمد رضا غیاثی کرمانی‏

26. لزوم حفظ زبان

یا أحمد! لیس شی ء من العبادة أحب الی من الصمت و الصوم. فمن صام و لم یحفظ لسانه کان کمن قام و لم یقرأ فی صلاته فأعطیه أجر القیام و لم أعطه أجر العابدین.
ای احمد! هیچ عبادتی نزد من از سکوت و روزه محبوبتر نیست. پس هر کس که روزه بگیرد و زبان خود را حفظ نکند مثل کسی است که به نماز بایستد ولی چیزی نخواند. پس به چنین نمازگزاری فقط پاداش بپاخاستن او را می دهم ولی پاداش عبادت کنندگان را به وی نخواهم داد.(34)

27. اوصاف عابدان

یا أحمد! هل تدری متی یکون لی العبد عابداً؟
قال: لا یا رب!
قال: اذا اجتمع فیه سبع خصال. ورع یحجزه عن المحارم، و صمت یکفه عما لا یعنیه، و خوف یزداد کل یوم من بکائه، و حیاء یستحیی منی فی الخلاء، و أکل ما لا بد منه، و یبغض الدنیا لبغضی لها، و یحب الأخیار لحبی لهم.
ای احمد! آیا می دانی که چه هنگام بنده من، بنده واقعی و عابد راستین محسوب می شود؟
عرض کرد: خیر ای پروردگار من.
فرمود: وقتی که هفت خصلت در او جمع گردد، شایسته این نام خواهد شد:
1 - تقوایی که او را از محرمات حفظ کند.
2 - سکوتی که او را از حرف بیهوده مهار کند.
3 - ترسی که هر روز به واسطه آن گریه اش افزون گردد.
4 - حیایی که در خلوت از من شرم بنماید.
5 - خوردن به اندازه ای که رفع نیاز او شود.
6 - کینه نسبت به دنیا به جهت آن که من نسبت به آن کینه دارم.
7 - عشق به خوبان به دلیل آن که من به آنها عشق می ورزم.

28. اوصاف عاشقان حق

یا أحمد! لیس کل من قال أحب الله أحبنی حتی یأخذ قوتاً و یلبس دوناً و ینام سجوداً و یطیل قیاماً و یلزم صمتاً و یتوکل علی و یبکی کثیراً و یقل ضحکاً و یخالف هواه و یتخذ المسجد بیتاً و العلم صاحباً و الزهد جلیساً و العلماء أحباء رفقاء و یطلب رضای و یفر من العاصین فراراً و یشغل بذکری اشتغالاً و یکثر التسبیح دائماً و یکون بالعهد صادقاً و بالوعد وافیاً و یکون قلبه طاهراً و فی الصلاة ذاکیاً و فی الفرائض مجتهداً و فیما عندی من الثواب راغباً و من عذابی راهباً و لأحبائی قریباً و جلیساً.
ای احمد! هر کس که ادعای عشق و محبت من بکند این طور نیست که عاشق من باشد.
کسی عاشق من است که: غذایش اندک، لباسش خشن و خوابش در حال سجده(35)و نمازش و طولانی باشد و همواره سکوت پیشه کند و بر من توکل بنماید و گریه زیاد و خنده کم بکند و با هوس مخالفت کند و مسجد را به عنوان خانه خود و دانش را رفیق خود انتخاب کند، و در طلب رضای من باشد و از تبهکاران دوری گزیند و به یاد و ذکر من مشغول و همواره در حال تسبیح و قلبش پاک و در نماز ملتهب و برافروخته و در انجام واجبات کوشا و نسبت به پاداشی که نزد من است راغب و مایل و از عذاب من هراسناک و با عاشقان من نزدیک و همنشین باشد.