حدیث معراج

سید محمد رضا غیاثی کرمانی‏

25. آثار کم خوری و کم حرفی

یا أحمد! أن العبد اذا جاع بطنه و حفظ لسانه علمته الحکمة. و ان کان کافراً تکون حکمته حجة علیه و وبالاً، و ان کان مؤمناً تکون حکمته له نوراً و برهاناً و شفاء و رحمة، فیعلم ما لم یکن یعلم و یبصر ما لم یکن یبصر.
فأول ما أبصره عیوب نفسه حتی یشغل بها عن عیوب غیره و أبصره دقائق العلم حتی لا یدخل علیه الشیطان.
این احمد! وقتی که بنده شکمش گرسنه و زبانش از گفتار محفوظ باشد به او حکمت می آموزم پس اگر این انسان کافر باشد این حکمت به ضرر او و حجتی علیه خود او خواهد بود(32)ولی اگر مؤمن باشد حکمت او نور و برهان و شفا و رحمت است. پس آنچه را که تاکنون نمی دانسته، اکنون می داند و آنچه را که تاکنون نمی دیده، اکنون می بیند. پس نخستین چیزی را که می بیند عیوب خویش است قبل از آن که به عیب دیگران بپردازد، و ریزه کاریها و دقائق علمی را به او می نمایانم تا شیطنت در - قلب و فکر و اندیشه - او وارد نگردد.(33)

26. لزوم حفظ زبان

یا أحمد! لیس شی ء من العبادة أحب الی من الصمت و الصوم. فمن صام و لم یحفظ لسانه کان کمن قام و لم یقرأ فی صلاته فأعطیه أجر القیام و لم أعطه أجر العابدین.
ای احمد! هیچ عبادتی نزد من از سکوت و روزه محبوبتر نیست. پس هر کس که روزه بگیرد و زبان خود را حفظ نکند مثل کسی است که به نماز بایستد ولی چیزی نخواند. پس به چنین نمازگزاری فقط پاداش بپاخاستن او را می دهم ولی پاداش عبادت کنندگان را به وی نخواهم داد.(34)

27. اوصاف عابدان

یا أحمد! هل تدری متی یکون لی العبد عابداً؟
قال: لا یا رب!
قال: اذا اجتمع فیه سبع خصال. ورع یحجزه عن المحارم، و صمت یکفه عما لا یعنیه، و خوف یزداد کل یوم من بکائه، و حیاء یستحیی منی فی الخلاء، و أکل ما لا بد منه، و یبغض الدنیا لبغضی لها، و یحب الأخیار لحبی لهم.
ای احمد! آیا می دانی که چه هنگام بنده من، بنده واقعی و عابد راستین محسوب می شود؟
عرض کرد: خیر ای پروردگار من.
فرمود: وقتی که هفت خصلت در او جمع گردد، شایسته این نام خواهد شد:
1 - تقوایی که او را از محرمات حفظ کند.
2 - سکوتی که او را از حرف بیهوده مهار کند.
3 - ترسی که هر روز به واسطه آن گریه اش افزون گردد.
4 - حیایی که در خلوت از من شرم بنماید.
5 - خوردن به اندازه ای که رفع نیاز او شود.
6 - کینه نسبت به دنیا به جهت آن که من نسبت به آن کینه دارم.
7 - عشق به خوبان به دلیل آن که من به آنها عشق می ورزم.