حدیث معراج

سید محمد رضا غیاثی کرمانی‏

22. وحدت در اراده و زبان

یا أحمد! اجعل همک هما واحداً فاجعل لسانک واحداً و اجعل بدنک حیاً لا تغفل أبدا من غفل عنی لا أبالی بأی واد هلک.
ای احمد! اراده خود را یک اراده قرار بده؛ در نتیجه زبانت را یک زبان قرار بده،(29) و بدنت را زنده بدار،(30) هرگز غفلت پیدا نکن. کسی که اهل غفلت باشد من در بند آن نیستم که در کدام وادی هلاک می شود.

23. ضرورت استفاده از عقل

یا أحمد استعمل عقلک قبل أن یذهب فمن استعمل عقله لا یخطی ء و لا یطغی.
یا أحمد أنت لا تغفل أبدا. من غفل عنی لا أبالی بأی واد هلک.
ای احمد! عقل خود را قبل از آنکه از دست برود به کارانداز. هر کس که از عقل خود استفاده کند اشتباه و طغیان نمی کند.(31)
ای احمد! هرگز غفلت نداشته باش. هر کس که از من غفلت داشته باشد برای من مهم نیست که در کدام وادی به هلاکت می رسد.

24. دلیل برتری پیامبر اسلام بر سایر پیامبران

یا أحمد هل تدری لأی شی ء فضلتک علی سائر الأنبیاء؟
قال: اللهم! لا.
قال: بالیقین و حسن الخلق و سخاوة النفس و رحمة بالخلق و کذلک أوتاد الأرض لم یکونوا أوتادا ألا بهذا.
ای احمد! آیا می دانی که چرا تو را بر سایر پیامبران برتری و فضیلت دادم؟
عرض کرد: خیر، نمی دانم ای خدای من.
فرمود: بواسطه یقین و خوش اخلاقی و سخاوت و مهربانی و با مردم. و همچنین برگزیدگان و اوتاد زمین هم که اوتاد زمین شدند به خاطر همین صفات و ویژگیهاست.