فهرست کتاب


مجموعه قصه های شیرین از علماء و زهاد و بزرگان

حسن مصطفوی‏

نتیجه

بعقیده این بنده: اساس و علت زوال ملک، روی کار آمدن افراد فرومایه و حکومت اشخاص پست و لجام گسیخته است که مصالح و منافع ملت را فدای استفاده های شخصی قرار داده، و روی هوی و هوسرانی و غرضهای نفسانی امور کشور را اداره میکنند.
امور مملکت چون بدست چنین اشخاص جریان پیدا کرد: بازار دروغ و چاپلوسی و تزویر رونق گرفته، و نظم و عدالت و شرف و فضیلت از میان اجتماع رخت بر بسته، و مردم با شرف و پرهیزکار و درست کردار در گوشه های اطاقهای خودشان محکوم میشوند.
آری خیانتکاران بر ملت بیچاره مسلط گردند، و عمال ظالم و ناپاک دست تعدی بحقوق و مال و ناموس مردم دراز میکنند، حقایق و مصالح کشور بصورت مسخره در آمده، و مردم دانشمند و حقیقت پرست و صالح مبغوض و مطرود گردند.
از حضرت امیر علیه السلام منقولست که: اذا استولی اللئام اضطهد الکرام - چون افراد لئیم و پست مسلط و مستولی شدند: اشخاص کریم و نجیب و فاضل مقهور و بیچاره گردند.

(حضرت موسی در مدین)

چون حضرت موسی علیه السلام از ترس فرعون فرار کرده و بشهر مدین وارد شده: تب شدید او را عارض گشته، و سخت گرسنه و تهی دست شده بود، پس اظهار کرد که: پروردگارا من غریب و مریض و فقیرم!
از جانب خداوند متعال وحی شد: آیا میدانی که غریب کیست و مریض کیست و فقیر کیست؟
عرض کرد که: نه.
فرمود: غریب کسی است چون من حبیبی نداشته باشد، و مریض کسی است که مانند من طبیبی برای او نباشد و فقیر آنکسی است که وکیلی مثل من او را نیست.(100)

نتیجه

آری اگر کسی با خدا انس پیدا کرد: نه تنها غریب نیست بلکه از مردم جهان و از استیناس و مجالست با آنان متوحش میشود.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم ----- بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم
بوقت صبح قیامت که سر ز خاک بر آرم ----- بگفتگوی تو خیزم بجستجوی تو باشم
بمجمعی که در آیند شاهدان دو عالم ----- نظر بسوی تو دارم غلام روی تو باشم
حدیث روضه نگویم گل بهشت نبویم - جمال حور نجویم دوان بسوی تو باشم
و اگر کسی امور و جریان کارهای خود را بخداوند وا گذاشته، و او را وکیل خود قرار بدهد: البته خوف و هراس و پریشانی و اضطرابی برای او نخواهد بود، و خداوند با بهترین نحو و کاملترین طریقی احتیاجات او را بر آورده و بمهمات امور او کفایت خواهد کرد.
چه غم از موج بحر آنرا که باشد چون تو پشتیبان.